[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Algemene Voorwaarden

De Hooggevoelige Ondernemer wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Definities van in deze voorwaarden gebruikte termen:

De Hooggevoelige Ondernemer:  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Hooggevoelige Ondernemer B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 73061476

Opdrachtgever:  Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (waaronder ook wordt verstaan: een samenwerkingsverband) die een overeenkomst sluit met De Hooggevoelige Ondernemer dan wel met De Hooggevoelige Ondernemer in onderhandeling is

Diensten:  Alle door De Hooggevoelige Ondernemer (en/of diens hulppersonen) te verrichten werkzaamheden, zowel online als offline, waaronder het geven van cursussen, trainingen en coaching.

Aanbieding:   Een omschrijving van te leveren dienst(en) en/of producten en de voorwaarden waaronder deze geleverd zullen worden

Overeenkomst: Elke met opdrachtgever overeengekomen opdracht aan De Hooggevoelige Ondernemer voor het verrichten van diensten

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Hooggevoelige Ondernemer, betreffende het leveren van diensten.
1.2Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door De Hooggevoelige Ondernemer.
1.3Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij De Hooggevoelige Ondernemer schriftelijk heeft aangegeven dat deze wel van toepassing zijn.
1.4De Hooggevoelige Ondernemer heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Hooggevoelige Ondernemer zal de opdrachtgever alsdan hiervan in kennis stellen.
1.5Bij afwijkingen tussen deze algemene voorwaarden en de tekst van de aanbieding of de overeenkomst prevaleert de tekst van die aanbieding of overeenkomst.

Artikel 2: Aanbieding en overeenkomst

2.1Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. De Hooggevoelige Ondernemer is niet gebonden wanneer de aanbieding na de genoemde termijn wordt aanvaard.
2.2De overeenkomst tussen opdrachtgever en De Hooggevoelige Ondernemer komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of, in geval van online inschrijvingen, door aanmelding via het desbetreffende webformulier. In geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract door gecoachte.
2.3Mondelinge toezeggingen verbinden De Hooggevoelige Ondernemer slechts nadat deze de mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
2.4Aanbiedingen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.5De Hooggevoelige Ondernemer kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel ervan op een kennelijke vergissing of verschrijving berust.
2.6Tevens is De Hooggevoelige Ondernemer niet gebonden wanneer de aanvaarding van de aanbieding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij De Hooggevoelige Ondernemer schriftelijk meedeelt met de afwijkende aanvaarding in te stemmen.
2.7Een samengestelde aanbieding of aanbieding van een meerdelig pakket verplicht De Hooggevoelige Ondernemer niet tot het verrichten van een deel van de overeengekomen prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
2.8Hoewel De Hooggevoelige Ondernemer een verzoek om met wijziging of aanvulling van de overeenkomst in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is De Hooggevoelige Ondernemer tot een dergelijke wijziging, aanvulling of instemming op geen enkele wijze verplicht.
2.9Instemming door De Hooggevoelige Ondernemer is slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk is gegeven.
2.10Wanneer De Hooggevoelige Ondernemer instemt met wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever zal daarover vooraf worden geïnformeerd en de afspraken terzake zullen schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 3: Prijs

3.1De prijzen van De Hooggevoelige Ondernemer zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
3.2Reiskosten, maaltijden en overnachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen; deze komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4: Betaling

4.1Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door De Hooggevoelige Ondernemer anders is aangegeven, dient betaling van de door De Hooggevoelige Ondernemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Cursussen of trainingen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering; deze dienen direct volledig te worden voldaan (betaling via website) althans de opdrachtgever dient de aangegeven incassomachtiging af te geven. De aangegeven betaaltermijn is een fatale termijn.
4.2Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan rente verschuldigd ter hoogte van de alsdan geldende wettelijke handelsrente ex artikel 6:119 a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
4.3Als opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle door De Hooggevoelige Ondernemer gemaakte werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, voor rekening van opdrachtgever, tenzij De Hooggevoelige Ondernemer er voor kiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag, waarbij in dit laatste geval een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur verschuldigd is.
4.4In geval de opdrachtgever consument is, dan is opdrachtgever na aanmaning via een zogeheten 14-dagen brief en het verstrijken van de daarin vermelde termijn zonder dat betaald is in verzuim en is hij met ingang van de 15e dag na ontvangst van deze brief de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW alsmede de wettelijke incassokosten verschuldigd.
4.5Opdrachtgever is over de verschuldigde buitengerechtelijke kosten eveneens rente verschuldigd. Deze rente is de wettelijke rente van 6:119 BW.
4.6Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en daarna pas in mindering op de hoofdsom.
4.7Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening met het door hem/haar aan De Hooggevoelige Ondernemer verschuldigde. Bezwaren tegen een factuur of klachten over de verrichte diensten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 5: Uitvoering

5.1De Hooggevoelige Ondernemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de opdracht op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De reikwijdte van deze verplichting is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van opdrachtgever c.q. de door de opdrachtgever aangedragen deelnemer.
5.2De Hooggevoelige Ondernemer zal zich inspannen om de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangedragen deelnemer te helpen de gewenste resultaten te realiseren, maar opdrachtgever accepteert dat er geen garanties worden gegeven met betrekking tot het eindresultaat.
5.3De Hooggevoelige Ondernemer heeft het recht werkzaamheden in het kader van de opdracht te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.4Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan De Hooggevoelige Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de opdracht of waarvan de opdrachtgever en/of de deelnemer redelijkerwijs behoren te begrijpen dat deze daarvoor relevant zijn, tijdig aan De Hooggevoelige Ondernemer ter beschikking worden gesteld.
5.5Het verzetten van de opdracht of een deel daarvan naar een andere datum is slechts mogelijk wanneer De Hooggevoelige Ondernemer daarmee vooraf schriftelijk akkoord is gegaan. Ditzelfde geldt voor een eventuele vervangende deelnemer.
5.6De Hooggevoelige Ondernemer heeft ook na totstandkoming van de overeenkomst het recht om de in het kader van de overeenkomst aangegeven locatie of data te wijzigen.

Artikel 6: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1De Hooggevoelige Ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of wanneer De Hooggevoelige Ondernemer feiten en/of omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever deze verplichtingen niet zal nakomen.
6.2De Hooggevoelige Ondernemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of wanneer het omstandigheden betreft die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Hooggevoelige Ondernemer kan worden gevergd.
6.3Als De Hooggevoelige Ondernemer overgaat tot opschorting en/of ontbinding is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan opdrachtgever en/of de deelnemer.
6.4Als de overeenkomst wordt ontbonden, hetzij door De Hooggevoelige Ondernemer, hetzij door opdrachtgever, dan zijn de dan bestaande en eventueel nog te ontstane vorderingen van De Hooggevoelige Ondernemer op opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 7: Annulering door opdrachtgever

7.1Annulering van een opdracht dient te geschieden  per aangetekend verzonden brief.
7.2Annulering of tussentijdse beëindiging van opdracht is mogelijk, maar dit geeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling of uitstel van betaling.

Artikel 8: Annulering door De Hooggevoelige Ondernemer

8.1De Hooggevoelige Ondernemer heeft het recht om zonder opgave van redenen een training, coaching, cursus of andere dienst te annuleren dan wel de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling binnen 14 dagen van het volledige door deze opdrachtgever aan De Hooggevoelige Ondernemer betaalde bedrag. Eventuele al door opdrachtgever of de deelnemer al gemaakte kosten worden niet vergoed.

Artikel 9: Overmacht

9.1De Hooggevoelige Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
9.2Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Hooggevoelige Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
9.3De Hooggevoelige Ondernemer kan gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
9.4Voor zover De Hooggevoelige Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk zou kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Hooggevoelige Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 10: Communicatie en klachten

10.1Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief of email een langere verwerkingstijd vragen, dan zal de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst ontvangen, waarin tevens een indicatie wordt gegeven over wanneer deze een antwoord kan verwachten.
10.2Opdrachtgever en/of de deelnemer zijn gehouden eventuele klachten direct, maar uiterlijk 2 weken na levering van de dienst te melden. Vanzelfsprekend zullen klachten vertrouwelijk worden behandeld.
10.3De Hooggevoelige Ondernemer zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 weken na ontvangst van een klacht daarop reageren en streeft er naar de klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, dan wordt de klager hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1Alle bij de overeenkomst betrokken partijen partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie (in welke vorm dan ook) die zij in het kader van de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie althans de opdrachtgever of deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze informatie vertrouwelijk is. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijft deze  geheimhoudingplicht in stand.
11.2Wanneer De Hooggevoelige Ondernemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken is De Hooggevoelige Ondernemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling als gevolg van deze informatieverstrekking en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opzegging of ontbinding van de opdracht op grond van deze informatieverstrekking.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1De Hooggevoelige Ondernemer behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet of andere van toepassing zijnde regelingen terzake intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht op alle uitingen, in welke vorm of via welk medium dan ook, van De Hooggevoelige Ondernemer (waaronder uitgegeven brochures, websiteteksten en project- en cursusmateriaal) berust bij De Hooggevoelige Ondernemer, tenzij in die uiting een andere auteursrechthebbende is aangegeven.
12.2Teksten, modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door De Hooggevoelige Ondernemer zijn en blijven eigendom van De Hooggevoelige Ondernemer respectievelijk de rechthebbende op die uitingen. Publicatie, verstrekking aan derden of vormen van openbaarmaking hiervan (al dan niet gedeeltelijk) kan alleen na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van De Hooggevoelige Ondernemer.
12.3Alle door De Hooggevoelige Ondernemer verstrekte stukken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Hooggevoelige Ondernemer niet door de opdrachtgever en/of deelnemer openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of in het kader van de overeenkomst tussen partijen anders voortvloeit en opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
12.4Opdrachtgever staat garant voor nakoming door de deelnemer van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1Wanner De Hooggevoelige Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
13.2De Hooggevoelige Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Hooggevoelige Ondernemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3De Hooggevoelige Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor niet behaalde resultaten. De Hooggevoelige Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en uitvoeren van de diensten.
13.4De Hooggevoelige Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever en/of de deelnemer zelf of door personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
13.5De Hooggevoelige Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, annulering of ontbinding door De Hooggevoelige Ondernemer.
13.6De Hooggevoelige Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade. Hieronder wordt verstaan:

·      de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

·      redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe materiële schade.

13.7De Hooggevoelige Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, geestelijke schade, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie. Voormelde opsomming van indirecte schade is niet limitatief.
13.8De aansprakelijkheid van De Hooggevoelige Ondernemer is steeds beperkt tot maximaal de opdrachtsom of, indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één jaar wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.
13.9In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan de door de verzekeraar van De Hooggevoelige Ondernemer gedane uitkering, met een maximum van € 10.000,-.
13.10Elke aansprakelijkheid van De Hooggevoelige Ondernemer jegens de opdrachtgever en/of de deelnemer, op welke grond dan ook, vervalt, voor zover niet anders overeengekomen, door verloop van 12 maanden vanaf de dag waarop de opdracht door afronding, ontbinding of opzegging is geëindigd. Deze termijn is tevens een vervaltermijn.
13.11De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Hooggevoelige Ondernemer.
13.12Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens De Hooggevoelige Ondernemer gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van De Hooggevoelige Ondernemer daardoor direct of indirect ontstaan.
13.13De opdrachtgever vrijwaart De Hooggevoelige Ondernemer en haar medewerkers of hulppersonen voor aanspraken van deelnemers en/of derden terzake van eventuele schade, die wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door De Hooggevoelige Ondernemer geleverde wordt gemaakt.
13.14Opdrachtgever vrijwaart De Hooggevoelige Ondernemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor rekening van opdrachtgever blijft of dient te blijven.
13.15Wanneer De Hooggevoelige Ondernemer door een deelnemer of derde mocht worden aangesproken in verband met schade, dan is de opdrachtgever gehouden op eigen kosten De Hooggevoelige Ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is De Hooggevoelige Ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. De kosten en schade aan de zijde van De Hooggevoelige Ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 14: Persoonsgegevens

14.1In het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief de aanbiedingsfase), in verband met gerechtvaardigde belangen van De Hooggevoelige Ondernemer en in verband met wettelijke verplichtingen die op De Hooggevoelige Ondernemer rusten worden persoonsgegevens van een opdrachtgever die natuurlijk persoon is en/of die van de deelnemer/gecoachte persoon verwerkt. Deze verwerking vindt plaats in overeenstemming met de geldende regelgeving. Nadere informatie over dit onderwerp is te vinden in de Privacyverklaring op de website www.hooggevoeligondernemen.nl.
14.2Tijdens de activiteiten kunnen door De Hooggevoelige Ondernemer geluids- en/of beeldopnames gemaakt worden. Deze materialen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden en commerciële doeleinden, bijvoorbeeld door plaatsing van foto’s of filmpjes op de website of de Facebook-pagina. Wanneer opnames gemaakt worden wordt dat vooraf meegedeeld.

Artikel 15: Geschillen

15.1Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Hooggevoelige Ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien opdrachtgever of een bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. In dit laatste geval is opdrachtgever en/of die partij verplicht in Nederland domicilie te kiezen. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de wederpartij geacht domicilie te hebben gekozen bij De Hooggevoelige Ondernemer.
15.2Als er geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van de aanbieding of overeenkomst, dan wel van overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarvan het gevolg zijn, zullen partijen trachten deze in eerste instantie in goed overleg op te lossen, al dan niet met behulp van een onafhankelijke derde.
15.3Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. De rechter kan pas worden benaderd als een geschil niet is opgelost binnen 3 weken na het ontstaan daarvan. In spoedeisende kwesties hoeft deze termijn niet in acht te worden genomen.
15.4De opdrachtgever die consument is mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan De Hooggevoelige Ondernemer. Met tijdig wordt bedoeld: binnen één maand nadat De Hooggevoelige Ondernemer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Laatste update: Algemene voorwaarden De Hooggevoelige Ondernemer d.d. 13 november 2018[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

become unstoppable!